Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 225 3804847 (+84) 225 3641361   (+84) 0972.888.188
        


Chủ đầu tư:
Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI).

Thời gian thực hiện các hạng mục dự án:
Từ tháng 4/2009 đến tháng 2/2016.

Các hạng mục gói thầu đã tham gia:
-
Gói thầu EX-10;
- Gói thầu EX8.

Tổng giá trị các hợp đồng thực hiện: 822 tỷ VNĐ.